Studiefonds

Inleiding

Sinds enige tijd staat het thema “studiefonds” op de agenda van SHPI. Nu er steeds meer kinderen vanuit Hope Home doorstromen naar beroepsopleidingen is het zaak om op korte termijn i.c. ingaande 15-12-2021 met het studiefonds te starten. Het is van belang om een aantal criteria op te stellen zodat alle betrokken partijen weten waaraan men moet voldoen en wat men kan verwachten van dit studiefonds 

Financiën

Het studiefonds is een geoormerkte post op de begroting van SHPI. Geoormerkt betekent dat dit geld enkel en alleen bestemd is voor studie. Deze post kan op een aantal manieren gevuld worden, te weten:

  • Door een bedrag vanuit de algemene reserve van SHPI in dat studiefonds te storten. Dit is met name bij de start van het studiefonds aan de orde;
  • Het werven van fondsen;
  • Het benaderen van sponsoren; 
  • Een bijdrage vragen van de sponsorouders

Uitgangspunten

Vanuit de leiding in India (de Agnes Kunze Society) hebben we een lijst gekregen waaruit blijkt hoeveel kinderen de komende jaren gaan studeren. We realiseren ons dat dit een lijst kan zijn die aan veranderingen onderhevig is, maar het vormt een goede basis om te kunnen bepalen hoeveel geld we ongeveer per jaar nodig hebben de komende jaren. We zullen dit gaan verwerken in onze begroting voor 2022 en volgende jaren. 

In eerste instantie zullen we de sponsorouders op de hoogte stellen van het feit dat hun sponsorkind gaat studeren, welke studie het kind gaat volgen, wat de te verwachten kosten zijn en hoelang de studie duurt. Vanuit SHPI doen we dit zonder druk om de ouders aan te zetten hierin financieel te participeren. Indien men dit wil, dan mag dat uiteraard. 

De procedure ziet er in grote lijnen als volgt uit:

  1. AKS informeert SHPI over de kinderen die gaan studeren en geeft aan wat men zelf al gedaan heeft om middelen te genereren. Hierbij valt te denken aan bijdragen van ouders/familie, de school en overheid. Bijdragen uit het studiefonds zijn altijd aanvullend, SHPI zal in principe geen volledige studies betalen.
  2. Op basis van informatie van AKS zal SHPI de sponsorouders informeren.
  3. Op basis van de reactie onder 1 en 2 zal bekeken worden welk bedrag nog uit het studiefonds beschikbaar gesteld gaat worden door SHPI.
  4. Betaling vanuit het studiefonds vindt per schooljaar plaats en wordt in januari betaalbaar gesteld.
  5. Financierders zullen, mits men dat op prijs stelt, worden geïnformeerd over de vorderingen van de kinderen m.b.t. de studie. AKS zal gevraagd worden hierover te rapporteren. 
  6. In de regel zal SHPI maximaal vier jaar studie vergoeden.