Beleidsvisie 2022 – 2026

Beleidsvisie 2022 -2026

Voor de jaren 2022 -2026 heeft het bestuur van SHPI een
aantal speerpunten van beleid geformuleerd. In dit beleid zitten een aantal punten die we hebben gehandhaafd uit eerdere periodes, maar ook een aantal nieuwe punten, waaronder het studiefonds. De beleidspunten zijn in overleg met de beleidsbepalers binnen AKS tot stand gekomen.
 

·       Sinds jaar en dag staat het vinden van financiële adoptieouders voor de kinderen in Hope Home met stip op de eerste plaats.
We constateren dat in een tijd waarin Corona het beeld van alle dag bepaalt en de koopkracht ook in Nederland onder druk staat, dat het moeilijker wordt om nieuwe adoptieouders te vinden. We zijn blij dat we veel trouwe adoptieouders hebben die SHPI ondersteunen, maar om de toekomst van de Stichting veilig te stellen, is het noodzakelijk dat we blijven zoeken naar nieuwe sponsoren.

     We handhaven de mogelijkheid om te kiezen voor adoptiebedragen van 25, 50, 75 of 100 euro per maand, teneinde iedereen de mogelijkheid te bieden hierin te participeren. 

·       Het is en blijft belangrijk om ook sport en spel aan te bieden aan de kinderen en dit hebben we mede gedaan door het aanleggen van sportvelden. Naast onderhoud aan deze velden dient uiteraard ook het onderhoud aan de diverse gebouwen gecontinueerd te worden. 

·       Het is belangrijk dat kinderen uit Hope Home een vervolgstudie kunnen volgen. Om dit mogelijk te maken is, in nauw overleg met de mensen van AKS, ingaande 15-12-2021 een studiefonds ingesteld.
Bij de start van dit fonds hebben enkele sponsors een bedrag in dit fonds
gestort. Daarnaast zullen we trachten om middels fondsenwerving, benaderen van bedrijven en geïnteresseerden, dit fonds verder aan te vullen. Op basis van een door AKS aangeleverd overzicht van studenten voor de komende jaren weten we in grote lijnen welke bedragen we nodig hebben. Als belangrijke voorwaarde hebben we geformuleerd dat een bedrag uit het studiefonds altijd een bijdrage is aan de totale kosten van een studie. AKS zal dus zelf zorg moeten dragen voor een deel van de kosten. De totale regeling zal op onze website worden gepubliceerd. 

·       Op verzoek, zullen we informatie verstrekken c.q. onze voorlichtingsfilm vertonen, aan bedrijven, verenigingen, instellingen en andere geïnteresseerden. 

·       We denken ook na over de toekomst van de Stichting en dus ons project in India. Dit betekent dat we op zoek gaan naar nieuwe jonge vrijwilligers die ons willen ondersteunen bij het gebruik van sociale
media. Enerzijds om nieuwe adoptieouders te vinden. Anderzijds ook om in contact te komen met bedrijven om te praten over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De “oude aanpak“ van brieven/ mails sturen is achterhaald en door de beperkingen. Daarnaast hopen we dat het aantrekken van nieuwe jonge vrijwilligers (waarvan we er al een binnen hebben) op termijn  ertoe kan leiden dat ze ook een bestuursfunctie aanvaarden.

 

  • Meer informatie?

    Wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden.

    Neem contact op ›